موشن گرافیک

موشن گرافیک

در چند دقیقه یک شاهکار درست کنید

 

 

مقدمه

ﭼﮕﻮﻧﻪ می ﺗﻮﺍن در عرصه تبلیغات، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮﺍ رﺍ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺍﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻢ ﺍز ﻋﺮﺻـﻪ رﻗﺎﺑﺖ و ﺟﺬﺏ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮي مشتریان ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺍﺻﻮل تبلیغاتی ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺑﺼﺮي مشتریان رﺍ در ﺟﻬﺖ اهداف اقتصادی خود سوق داد؟؟؟

 

 

با محدودتر شدن تدریجی آپارتمانی، پاسخ نیاز به تحرک جسمی مخاطبان در پویایــی و تحرک  محیط زندگی، خانه ها و زندگی عناصر بصری طراحی شده در رسانه های جدید بروز می یابد.

ﺻﻨﻌﺖ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻼق اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ درﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮدآوري و درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﺎﻻ، ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻋﺘﻘﺎدي ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ و از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ درﺧﻮرﺗﻮﺟﻬﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﯾﺎدﺷﺪه، ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎي ﺑﺰرگ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري 90 اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ درﺻﺪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻫﺎي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ در آﺳﯿﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، 90 ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﮔﺮﭼﻪ در ﺻﻨﻌﺖ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ را اﺑﺘﺪا در ژاﭘﻦ، ﺳﭙﺲ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺗﺎﯾﻮان و اﮐﻨﻮن در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ، ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎي ﻏﺮﺑﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﻣﺎﻟﺰي، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، وﯾﺘﻨﺎم، ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ، ﻫﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰي و ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ارزانﺗﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ و راه اﻧﺪازي ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ: ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺗﻮﻫﻢ ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ.

ﻣﻮﺷﻦ ﮔﺮاﻓﯿﮏ: داﻧﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺮﮐﺖ و ﺻﻮت و اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﮏ ﻫﺪف ﺧﺎص اﺳﺖ.

انیمیشن راه رفتن پسر

هشت فریم پیاده روی + یک استاتیک ایستاده

کارتون وکتور شخصیت / فریم جدا شده

 

موشن گرافیک یا گرافیک متحرک

طراحی گرافیک متحرک یا (Motion Graphic Design) تخصصی است که به لحاظ علمی، میان رشته ای محسوب شده و به نوعی ترکیبی از انیمیشن، گرافیک، ویدئو و حتی مهارت های برنامه نویسی است.

امروزه گرافیک علاوه بر عناصر بصری از حرکت به عنوان عامل مؤثری برای انتقال مفاهیم دیداری سود می جوید.

مخاطبین هدف و کاربرد موشن گرافیک

موشن گرافیک به سازمانها، شرکت ها، دولت ها، صاحبان تجارت، تولید کنندگان، برنامه سازان و بسیاری از افراد دیگر کمک می کند تا بتوانند اهداف، تفکرات، ایده ها، برنامه ها، محصولات، فیلم ها و حتی آموزش های خود رادر کوتاهترین زمان ممکن به مخاطب عرضه نمایند.

تیتراژ فیلم ها، تبلیغات و آگهی های تلویزیونی، معرفی برنامه های تلویزیونی، هویت بصری یک برنامه یا شبکه تلویزیونی، اینفوگرافیک های مختلف و… نمونه هایی از محصولات گرافیک متحرک به شمار می روند.

طراحی موشن گرافیک ها در فضاهای داخلی جزء حیاتی در ایجاد جو و احساس مناسب می باشد. به عنوان مثال، موشن گرافیک ها می توانند در لابی شرکت های بزرگ و یا اتاق های انتظار به منظور تبلیغ برند به صورت هماهنگ با محیط به کار روند. در مراکز نمایشی، رستوران ها و هتل ها نیز از موشن گرافیک ها جهت تولید تصاویر سه بعدی برای جلب توجه مشتریان استفاده می شود، و می تواند جایگزین ویژه ای برای برنامه های تلویزیونی باشد.

دسته بندی : معنویات
برجسب‌ها : , , ,

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

مطالب پیشنهادی

فهرست